0 položiek - 0,0€

Všeobecné obchodné podmienky

Vytvoril: JUDr. Petr Santar, advokát

Obchodná spoločnosť SMERALDINO s. r. o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 213279, IČO: 019 11 333, so sídlom V Zálesí 312, 252 26 Třebotov (ďalej len „Predávajúci“), vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), upravujúce v súlade s ust. § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení (ďalej len „OZ“) práva a povinnosti medzi Predávajúcim a jeho zákazníkmi, kupujúcimi osobami, špecifikovanými nižšie (ďalej len „Kupujúci“; Predávajúci a Kupujúci spoločne tiež ako „Zmluvné strany“), s aplikovateľnosťou VOP pre všetky budúce právne pomery založené medzi Zmluvnými stranami akoukoľvek formou.

 1. Údaje Predávajúceho
  1. Kontaktné údaje
   1. Doručovacia adresa: Vrážská 144, 153 00 Praha 5
   2. Prevádzkareň: Vrážská 144, 153 00 Praha 5, v areáli společnosti ALBET (ďalej len „Prevádzkareň“), otváracie hodiny: denne 8:00 – 16:00 hod., funguje aj ako showroom;
   3. Showroom: Jateční 523, 76001 Zlín, tel: +420 777 196 666; e-mail: sladky@smeraldino.cz otváracie hodiny: po dohovore (ďalej len „Showroom“)
   4. Kontaktný e-mail: info@smeraldino.cz
   5. Telefon: +420 273 139 600
   6. Mobil: +420 737 440 400
   7. Skype: Smeraldino.Smeraldino.
   8. DIČ: CZ01911333
  2. Bankové spojenie
   1. číslo bankového účtu pre Českú republiku: 4383284060/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s;
   2. číslo bankového účtu pre zahraničný styk: 2700457473/8330, vedený vo Fio banke, a. s. medzinárodné číslo účtu IBAN: CZ1720100000002700457473; kód banky (SWIFT) BIC: FIOBCZPPXXX
 2. Základné ustanovenie
  1. Predávajúci podniká v predmete právnych pomerov podľa týchto VOP na základe platného živnostenského oprávnenia a aj podľa ďalších náležitostí je úplne oprávnený vykonávať túto činnosť a zakladať právne pomery s tretími osobami.
  2. Predmetom právnych pomerov medzi Predávajúcim a Kupujúcim je zásadne rôznorodý sortiment stabilizovaných kvetín, dekorácií a prípadne ďalší tovar ponúkaný Predávajúcim prostredníctvom katalógov a ďalej najmä prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „Tovar“).
  3. Uzavretím kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) Predávajúci predáva Tovar podľa ust. čl. 2.2 týchto VOP a Kupujúci tento Tovar kupuje. Kupujúci je povinný Tovar prevziať a zaplatiť zaň cenu podľa týchto VOP. Následky pri porušení týchto povinností sú uvedené nižšie.
  4. Predávajúci predáva Tovar výlučne ako veľkoobchod, preto sú Kupujúcimi fyzické osoby podnikajúce na základe platného živnostenského oprávnenia či iné fyzické osoby, ktoré majú ku dňu uzavretia Zmluvy platné identifikačné číslo, alebo riadne založené právnické osoby v zmysle platných právnych predpisov. Takí Kupujúci môžu byť jednak koncovými používateľmi, ako aj Tovar ďalej predávajúci.
  5. Ustanovenie týchto VOP neobmedzuje Zmluvné strany zjednať vzájomné práva a povinnosti individuálne, výslovným vylúčením použitia VOP či ich časti/-í v Zmluve. V prípade absencie takého výslovného vylúčenia a súčasného rozporu konkrétnych ustanovení Zmluvy a VOP sa použije prednostne Zmluva.
  6. Doručovanie medzi Zmluvnými stranami prebieha najmä formou elektronickej pošty či osobne, ak nie je týmito VOP ustanovené inak. Výslovne stanovené písomnosti sa doručujú primárne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, keď sa za doručenie zásielky považuje:
   1. prevzatie zásielky;
   2. odopretie prevzatia;
   3. uplynutie desaťdňovej úložnej lehoty, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel;
   4. v prípade pochybností tretí deň po preukázateľnom odoslaní zásielky.
  7. Zmluvné strany sú povinné oznamovať si zmenu identifikačných či iných údajov, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie Zmluvy. Nesplnením tejto povinnosti sa Zmluvná strana vystavuje riziku vzniku sekundárnej zodpovednosti.
 3. Pravidlá používania Tovaru
  1. Na zachovanie dlhodobej kvality Tovaru a zachovanie práva na záruku podľa ust. čl. VIII. týchto VOP je nevyhnutne potrebné dodržať nasledujúce pravidlá používania Tovaru:
   1. Tovar je určený na používanie výhradne vo vnútorných priestoroch budov s teplotou 10 – 25 °C, pri optimálnej vlhkosti vzduchu 65 %.
   2. Tovar nesmie prísť do kontaktu s vodou a nesmie byť umiestnený vo vlhkom prostredí.
   3. Tovar nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu, nesmie byť umiestnený v blízkosti zdrojov osvetlenia, najmä zdrojov vyžarujúcich tepelné žiarenie (žiarovky).
   4. Tovar nesmie byť umiestnený v blízkosti zdrojov tepla.
   5. Tovar nesmie byť umiestnený na lakom či olejom upravenej ploche. Toto ustanovenie platí iba v prípade, keď sa stabilizované rastliny priamo dotýkajú takto upravených plôch. Ak sú stabilizované rastliny umiestnené v keramických či iných nádobách, potom sa toto pravidlo na ne nevzťahuje.
  2. Tovar celkovo nepotrebuje údržbu, na zbavenie obvyklých nečistôt či prachových častí sa používa vlhká handrička či fén nastavený na nízku teplotu a slabý prúd vzduchu.
 4. Postup uzatvárania kúpnej zmluvy a jej základné náležitosti
  1. Kupujúci si Tovar, ktorý sa má stať predmetom Zmluvy, zásadne vyberá z katalógov a podobných ponukových materiálov Predávajúceho. Vybraný Tovar následne u Predávajúceho objedná.
  2. Objednávanie Tovaru a uzatváranie Zmlúv prebieha zásadne týmito spôsobmi:
   1. písomne poštou;
   2. telefonickou objednávkou;
   3. elektronickou poštou (e-mail);
   4. osobne u kompetentného pracovníka v Prevádzkarni či Showroome;
   5. osobne u kompetentného pracovníka / obchodného zástupcu Predávajúceho mimo objektov Predávajúceho;
   6. prostredníctvom internetového obchodu.
  3. Kupujúci podľa nasledujúcich podmienok objednáva Tovar u Predávajúceho podľa čl. 4.1 spôsobom podľa čl. 4.2 písm. a), b), c) a d). Spôsob podľa čl. 4.2 písm. e) je popísaný špeciálne v čl. V. týchto VOP. Ust. čl. 4.6 – 4.8 sa aplikujú aj na Zmluvu uzatváranú prostredníctvom elektronického obchodu.
  4. Z každej objednávky musí byť zreteľný druh, množstvo a prípadne iné náležitosti Tovaru. Zreteľný musí byť tiež objednávajúci subjekt, ideálne uvedením údajov podľa čl. 5.1.2 týchto VOP.
  5. Doručením objednávky Kupujúci podáva návrh na uzatvorenie Zmluvy. Zmluva je uzatvorená okamihom jednoznačnej akceptácie objednávky Predávajúcim. Akceptácia s výhradou či zmenou je novým návrhom na uzatvorenie Zmluvy.
  6. Predávajúci si vyhradzuje právo akceptovať písomné objednávky podľa čl. 4.1 písm. a), c) a d) výlučne na objednávkovom formulári, ktorý v prípade záujmu doručí Kupujúcemu.
  7. Okamihom uzavretia Zmluvy je Kupujúci plne viazaný týmito VOP, obchodnými zvyklosťami a právnymi predpismi upravujúcimi kúpnu zmluvu.
  8. Vlastnícke práva k Tovaru prechádzajú na Kupujúceho zaplatením kúpnej ceny podľa podmienok čl. IV. týchto VOP.
  9. Uzavretím Zmluvy Kupujúci súhlasí s použitím svojho loga či označenia na marketingové účely Predávajúceho ako referenciu, a to prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku či média. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomným vyhlásením Kupujúceho.
 5. Kúpna zmluva uzatváraná prostredníctvom internetového obchodu
  1. Uzatváranie kúpnej zmluvy:
   1. Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.smeraldino.sk, alebo www.smeraldino.cz (ďalej len „E-shop“) sa uzatvára na základe výberu Tovaru (najmä jeho druhu a množstva), ktoré Kupujúci vkladá do elektronického nákupného košíka. Kupujúci následne zvolí spôsob zaplatenia kúpnej ceny (podľa čl. 6.4 VOP) spôsob dodania Tovaru (podľa čl. VII. VOP). V záverečnej fáze sa Kupujúcemu zobrazí prehľad objednávky, ktorú je možné stále opraviť či zmeniť. Na uzavretie Zmluvy Kupujúci objednávku potvrdí, resp. odošle kliknutím na príslušný odkaz (tlačidlo). Prijatím objednávky Predávajúcim dochádza k uzavretiu Zmluvy, o čom bude Kupujúcemu automaticky zaslané potvrdenie prostredníctvom e-mailu na adresu podľa objednávkového formulára či používateľského účtu Kupujúceho.
   2. V prípade nákupu bez používateľského účtu (viď čl. 5.2 VOP) je Kupujúci povinný v objednávke vyplniť aspoň povinné údaje: meno a priezvisko / obchodnú firmu, IČO, DIČ – ak je pridelené, sídlo a prípadne doručovaciu adresu a e-mail. Bez uvedenia týchto údajov nebude objednávka realizovaná. Takisto nebude realizovaná objednávka vzbudzujúca pochybnosť pravosti prejavu vôle Kupujúceho smerujúceho k uzavretiu Zmluvy, o čom bude Kupujúci bezodkladne informovaný.
   3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku resp. odstúpiť od Zmluvy či jej časti v prípade ukončenia predaja konkrétneho Tovaru či podstatnej zmeny okolností, ktoré sa v ponuke E-shopu doteraz neprejavili. Informačnú povinnosť musí Predávajúci splniť v lehote piatich (5) dní od prijatia objednávky.
   4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez sankcie v lehote do dvadsiatich štyroch (24) hodín od odoslania objednávky. Odstúpenie od Zmluvy je nutné učiniť prostredníctvom e-mailu či prostredníctvom dátovej schránky. Na iný spôsob sa nebude brať zreteľ. Náležitosti odstúpenia od Zmluvy podľa čl. IX. týchto VOP sa použijú obdobne, okrem odôvodnenia odstúpenia.
   5. Okrem prípadov uvedených vyššie sú Zmluvné strany Zmluvou viazané a zmena Zmluvy je možná iba dohodou Zmluvných strán urobenou v písomnej forme, písomná forma prostredníctvom e-mailu sa považuje za dostatočnú.
   6. Odoslaním objednávky Kupujúci bez ďalšieho akceptuje znenie týchto VOP, o čom bude v priebehu objednávania výslovne informovaný.
  2. Používateľský účet:
   1. Na urýchlenie komunikácie a uľahčenie objednávania Tovaru prostredníctvom E-shopu má Kupujúci možnosť registrácie svojho používateľského účtu na webovom rozhraní Predávajúceho.
   2. Na registráciu používateľského účtu je Kupujúci povinný v registračnom formulári vyplniť povinné údaje, ktorými sú: meno a priezvisko / obchodná firma, IČO, DIČ – ak je pridelené, e-mail, telefón, sídlo (ulica, číslo popisné/orientačné, mesto, PSČ), popr. doručovacia adresa a ďalej je Kupujúci povinný zadať a potvrdiť prístupové heslo.
   3. Prihlásenie do používateľského účtu prebieha zadaním e-mailu, ktorý je zhodný s e-mailom zadaným v registračnom formulári, a zadaním prístupového hesla.
   4. Prístupové údaje sú chránené proti zneužitiu. Zodpovednosť za stratu či sprístupnenie hesla tretím osobám nesie Kupujúci.
   5. Kupujúci nesie zodpovednosť za aktualizáciu údajov používateľského účtu. Ust. čl. 2.7 VOP sa použije obdobne.
   6. Používateľský účet uchováva informácie o Kupujúcom, realizovaných objednávkach, prehľade fakturácií a pod.
   7. V prípade straty či zabudnutia prístupového hesla je možné vygenerovať heslo nové. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať náklady spojené s generovaním nového hesla. Kupujúci je oprávnený registrovať duplicitný používateľský účet bez toho, aby bol pôvodný účet zablokovaný. Používateľský účet bude zmazaný po uplynutí troch rokov bez prihlásenia Kupujúceho.
 6. Cena a platobné podmienky:
  1. Všetky ceny Tovaru uvedené v E-shope sú vždy aktuálne platné a konečné.
  2. Všetky ceny uvádzané Predávajúcim sú uvedené bez DPH v zákonnej výške, ak nie je uvedené inak.
  3. Mimo E-shopu určuje cenu Tovaru vždy Predávajúci, ktorý je oprávnený podľa svojho uváženia poskytnúť Kupujúcemu na Tovar zľavu či ho zaťažiť prirážkou.
  4. Úhrada kúpnej ceny Kupujúcim je realizovaná jedným z nasledujúcich základných spôsobov, obvykle podľa výberu Kupujúceho:
   1. hotovostnou platbou, najneskôr pri prevzatí Tovaru v sídle či Prevádzkarni Predávajúceho, plnením maximálne do sumy 12 500 € (slovami: dvanásťtisícpäťsto eur) podľa zákona č. 254/2000 Zb.;
   2. bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu Predávajúceho vopred, t. j. pred odoslaním Tovaru či jeho pripravením a odovzdaním na osobný odber, a to v lehote do desiatich (10) dní od potvrdenia objednávky;
   3. na dobierku pri prevzatí Tovaru doručovaného Predávajúcemu;
   4. v prípadoch súhlasu Predávajúceho bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu Predávajúceho po odoslaní / osobnom odbere Tovaru na základe faktúry so splatnosťou pätnásť (15) dní od vystavenia; možnosť tohto spôsobu platby je viazaná na neexistenciu dlhu voči Predávajúcemu a existenciu aspoň jednej predchádzajúcej úspešne zrealizovanej a bezproblémovej objednávky Kupujúceho v období predchádzajúceho bežného roka (tzv. stály zákazník).
  5. V prípade objednávky Tovaru podliehajúceho zvláštnej objednávke od dodávateľov Predávajúceho či podľa špeciálnych požiadaviek Kupujúceho je Predávajúci oprávnený si nárokovať zálohovú platbu vo výške až 50 % súhrnnej ceny objednávky. Splatnosť zálohy predstavuje štrnásť (14) dní od doručenia zálohovej faktúry.
  6. Všetky vyúčtovania kúpnej ceny Tovaru budú realizované formou riadneho daňového dokladu spĺňajúceho požiadavky právnych predpisov ČR, najmä zákona č. 234/2004 Zb. Vyúčtovanie sa doručuje Kupujúcemu buď s Tovarom, či vopred prostredníctvom e-mailu; aplikácia ust. čl. 6.4 písm. d) týchto VOP sa tým nevylučuje.
  7. Kupujúci je oprávnený požadovať opravu či vystavenie nového vyúčtovania v prípade nesplnenia jeho zákonných požiadaviek, uvedenia chybných údajov či obdobných skutočností. Počas nápravy vyúčtovania, t. j. odo dňa doručenia žiadosti o nápravu počas doručenia opraveného či nového vyúčtovania, neplynú žiadne lehoty stanovené týmito VOP.
  8. Predávajúci je oprávnený zostaviť Kupujúcemu splátkový kalendár podľa vlastného uváženia. Splátky je povinný Kupujúci platiť riadne a včas, pod sankciou straty výhody splátok.
  9. Dňom zaplatenia kúpnej ceny sa rozumie deň odovzdania hotovosti oproti príjmovému dokladu či inému potvrdeniu prepravcu, alebo v prípade bezhotovostného styku pripísaním plnenia v prospech bankového účtu Predávajúceho.
 7. Dodacie podmienky a balenie:
  1. Tovar je možné Kupujúcemu dodať nasledujúcimi spôsobmi, obvykle na základe výberu Kupujúceho, s možnosťou obmedzenia podľa množstva a rozmerov dodávaného Tovaru:
   Spôsob dodania: Cena dopravy:
   Osobné prevzatie v Prevádzkarni či Showroome Predávajúceho počas otváracích hodín Zadarmo
   Doprava zmluvným partnerom Predávajúceho (Geis alebo In-Time) po SK
   - Pri rozmeroch d: 40 cm × š: 40 cm × v: 60 cm
   V rámci SK 5 €
   + 2 € dobierka
   Dodávka Tovaru nad rozmery d: 40 cm x š: 40 cm x v 60 cm Zmluvná preprava podľa sadzobníka prepravcu + 30 € dobierka
   Zvláštna forma prepravy do zahraničia a/alebo podľa dispozícií Kupujúceho Podľa individuálnych podmienok, Kupujúci nesie zodpovednosť za dodanie, nebezpečenstvo za škodu a pod.
  2. Náklady na dopravu Tovaru do miesta dodania hradí zásadne Kupujúci, ak nie je dohodnuté inak. Pri objednávke v súhrnnej výške prevyšujúcej sumu 150 € (slovami: jednostopäťdesiat eur) bez DPH je doprava vždy zdarma.
  3. Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho zaplatenie nadštandardného poplatku za dopravu Tovaru v prípade objektívne sťažených prepravných podmienok, v závislosti od lokácie miesta dodania, ročného obdobia a pod., a to až do výšky 10 % ceny Tovaru.
  4. Aktuálne dostupný Tovar je pripravený na vyzdvihnutie či na odoslanie (expedovaný) najneskôr do piatich (5) dní od potvrdenia objednávky. O dostupnosti objednaného, avšak aktuálne nedostupného, Tovaru informuje Predávajúci Kupujúceho bez väčších prieťahov. Predávajúci taktiež informuje Kupujúceho o odoslaní objednávky a príprave Tovaru na osobný odber.
  5. Tovar pripravený na osobný odber je možné vyzdvihnúť v lehote desiatich (10) dní od doručenia oznámenia o jeho pripravení na odber. Má sa za to, že márnym uplynutím uvedenej lehoty bez riadneho odôvodnenia dôjde k splneniu rozväzovacej podmienky a Zmluva stráca platnosť.
  6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny otváracích hodín Prevádzkarne či Showroomov, najmä cez štátne a iné sviatky a pod., bližšie informácie poskytne na kontaktných údajoch podľa čl. I. VOP.
  7. Tovar je dodávaný v obvyklom balení, príp. balení určenom technickými normami pre konkrétny druh Tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu Tovaru počas prepravy. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, obal a spôsob balenia určuje Predávajúci. Náklady na nadštandardné balenie (na žiadosť Kupujúceho) nesie Kupujúci.
  8. Kupujúci je pri preberaní Tovaru vždy povinný dôkladne prekontrolovať stav obalov či Tovaru samotného. Ak zistí chyby obalu či Tovaru samotného, je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho. Pri nesplnení povinnosti kontroly a informačnej povinnosti sa má za to, že Tovar bol odovzdaný bez chyby, ak nebude neskôr preukázaný opak.
 8. Záruka, záručná lehota a reklamácia a práva z chybného plnenia:
  1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za chyby Tovaru, t. j. zodpovedá za skutočnosť, že Tovar má pri prevzatí fyzikálne kvalitatívne aj kvantitatívne vlastnosti podľa Zmluvy.
  2. Všetky práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými ustanoveniami OZ, ak nie je ustanovené inak.
  3. Predávajúci poskytuje na Tovar záruku na akosť v dĺžke trvania dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak nie je medzi Zmluvnými stranami dojednané inak. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia Tovaru.
  4. Záruka sa nevzťahuje najmä na:
   1. poškodený Tovar pri preprave, Predávajúci odporúča Tovar vykazujúci okamžité známky poškodenia, t. j. najmä poškodenie balenia, neprevziať a vrátiť ho dopravcovi a informovať Predávajúceho, ust. čl. 7.8 VOP sa použije primerane;
   2. Tovar, ktorý nebol používaný v súlade s pravidlami jeho používania podľa čl. III. týchto VOP;
   3. Tovar, ktorý bol používaný na iný účel, než na ktorý svojou povahou slúži;
   4. Tovar, ktorý bol poškodený, zničený či upravený Kupujúcim či treťou osobou;
   5. Tovar, ktorý bol poškodený, zničený či upravený zásahom vyššej moci.
  5. Tovar je možné v priebehu záručnej lehoty reklamovať písomne oznámením doručeným na adresu sídla Predávajúceho s uvedením nárokovaných chýb, spolu so zaslaním chybného Tovaru a kópie predajného dokladu či aspoň dokladu o prevzatí Tovaru.
  6. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v lehote tridsiatich (30) dní od jej oznámenia, resp. doručenia. Lehota neplynie, ak Predávajúci spolu s oznámením reklamácie nedostane Tovar a/alebo kópiu predajného dokladu. O absencii uvedených náležitostí bude Kupujúci bezodkladne informovaný a vyzvaný na ich doplnenie v primeranej lehote.
  7. O oprávnenosti reklamácie bude rozhodnuté najneskôr do piatich (5) pracovných dní od riadne uplatnenej reklamácie. V prípade neoprávnenosti reklamácie hradí náklady na reklamáciu Kupujúci.
 9. Odstúpenie od zmluvy:
  1. Každá zo Zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť podľa zákona v prípade jej podstatného porušenia druhou Zmluvnou stranou či priamej hrozby takého porušenia, podľa ustanovení OZ upravujúcich chybné plnenie alebo v prípadoch podľa týchto VOP.
  2. Predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť najmä, nie však iba, v prípade:
   1. doteraz nedodaného Tovaru pri zistení úpadku Kupujúceho či priamej hrozby jeho úpadku a zistení vstupu Kupujúceho, ktorý je právnickou osobou, do likvidácie;
   2. omeškania so zaplatením kúpnej ceny dlhšieho ako dvadsať (20) dní.
  3. Kupujúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade:
   1. neodôvodneného nedodržania lehoty na vybavenie reklamácie o viac než päť (5) pracovných dní;
   2. doteraz nedodaného a nezaplateného Tovaru pri zistení úpadku Predávajúceho či priamej hrozby jeho úpadku a zistení vstupu Predávajúceho do likvidácie.
  4. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je jej predmetom Tovar, ktorý bol pre Kupujúceho špeciálne vyrobený či upravený.
  5. Od zmluvy sa odstupuje písomne s účinnosťou od doručenia druhej Zmluvnej strane, pričom postačuje prostredníctvom elektronickej pošty. Písomné odstúpenie musí vždy obsahovať aspoň riadne označenie Zmluvných strán, uvedenie dôvodu odstúpenia, ak nie je týmito VOP ustanovené inak, a taktiež označenie objednávky, jej predmetu a jej dátum.
  6. Už poskytnuté plnenia budú vrátené či vyrovnané za kumulatívneho splnenia podmienok:
   1. doručenia riadneho odstúpenia,
   2. oprávnenosti odstúpenia,
   3. v prípade povinnosti vrátiť Tovar tiež splnenie podmienky vrátenia Tovaru.
   4. K vyrovnaniu potom dôjde v lehote pätnástich (15) pracovných dní od ich splnenia.
  7. Peňažité plnenie sa zásadne vracia formou, v akej bolo prijaté, ak nie je dohodnuté inak.
 10. Sankcie:
  1. V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením ceny Tovaru je Predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvného úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, už aj začatý, deň omeškania.
  2. V prípade čo aj jediného dňa omeškania Kupujúceho so zaplatením ceny Tovaru, na ktorý bola Predávajúcim poskytnutá zľava, je Predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške poskytnutej zľavy.
  3. Omeškanie Kupujúceho so zaplatením ceny Tovaru dlhšie ako sedem (7) dní podlieha povinnosti Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z vyššie vyfakturovanej sumy za každý, už aj začatý, deň omeškania.
  4. V prípade neprevzatia Tovaru od prepravcu či jeho nevyzdvihnutia v mieste osobného odberu v danej lehote je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny a ďalej riadne vyúčtované náklady spojené s administráciou, dopravou Tovaru a prípadne ďalšími náležitosťami.
  5. Splatnosť zmluvných pokút nastáva uplynutím lehoty uvedenej v písomnej výzve na zaplatenie zmluvných pokút, ktorá nebude kratšia ako sedem (7) dní, ust. čl. 6.9 týchto VOP sa použije obdobne.
  6. Vznikom povinnosti hradiť zmluvnú pokutu ani jej faktickým zaplatením nie je dotknutý nárok poškodenej Zmluvnej strany na náhradu škody či nemajetkovej ujmy.
 11. Riešenie sporov, vymáhanie pohľadávok
  1. Prípadné spory sú riešené primárne cestou zmieru. V prípade jej neúspechu je týmito VOP a v zmysle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Zb., občianskeho súdneho poriadku, v platnom znení (ďalej len „OSP“), založená miestna a vecná príslušnosť Obvodného súdu pre Prahu 5.
  2. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny dlhšieho ako sedem (7) dní bude Kupujúci vyzvaný na zaplatenie prostredníctvom elektronickej pošty s uložením dodatočnej lehoty na plnenie v dĺžke sedem (7) dní. Ak Kupujúci nebude plniť ani v dodatočnej lehote, odošle mu Predávajúci výzvu na zaplatenie prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb. Táto podlieha spoplatneniu paušálnou sumou administratívnych a nevyhnutných nákladov v sume 7 € (slovami: sedem eur). Táto výzva bude spĺňať všetky náležitosti a účel podľa ust. § 142a OSP.
  3. Predávajúci si vyhradzuje právo postúpiť bez ďalšieho svoje splatné pohľadávky na vymáhanie inkasnej agentúre či inej osobe odlišnej od Predávajúceho či splnomocniť na vymáhanie svojho právneho zástupcu. Zmluvné strany sú oprávnené započítať voči sebe pohľadávky, okrem pohľadávok neistých a premlčaných podľa ust. § 1987 OZ.
  4. Všetky práva a povinnosti vzniknuté zo Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa stávajú premlčanými v lehote piatich (5) rokov od okamihu prvého možného uplatnenia takého práva či povinnosti.
 12. Ochrana osobných údajov, autorskoprávna ochrana:
  1. Predávajúci spracováva, resp. uchováva, údaje o Kupujúcich v súlade s platnými právnymi predpismi Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzavretím Zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Predávajúceho a na uľahčenie ďalšej komunikácie či uzatvárania budúcich Zmlúv, a to počas piatich (5) rokov od prevzatia Tovaru alebo do písomného vyjadrenia nesúhlasu Kupujúceho s týmto spracovaním.
  2. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti Kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje Kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje Kupujúcich Predávajúci neposkytuje žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje Kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný na doručenie Tovaru.
  3. Všetok obsah webových stránok, rovnako ako iných propagačných materiálov aj týchto VOP, je pod ochranou predpisov autorského práva, s nárokmi Predávajúceho či iných oprávnených osôb, najmä tvorcov webových stránok Predávajúceho, proti ich porušovaniu.
 13. Mlčanlivosť
  1. Všetky podstatné náležitosti uzatváraných Zmlúv sú na účely obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcimi považované za obchodné tajomstvo, takisto ako náležitosti uvedené v ust. § 504 OZ a taktiež iné údaje, informácie či oznámenia, ktoré svojou povahou môžu mať, čo len potenciálne, negatívny dopad najmä, nie však iba, na činnosť či meno poškodenej Zmluvnej strany. Porušenie mlčanlivosti zakladá právo Predávajúceho požadovať zmluvnú pokutu stanovenú vo výške 700 € (slovami: sedemsto eur) za každý zistený prípad porušenia. Týmto nie sú vylúčené práva z titulu ochrany hospodárskej súťaže ani právo na náhradu škody či nemajetkovej ujmy. Sankčné ustanovenie zaniká uplynutím lehoty troch (3) rokov od dátumu uzavretia poslednej kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami.
 14. Záverečné ustanovenia:
  1. Tieto VOP, ako aj všetky právne pomery medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, a to vrátane prípadu účasti zahraničného subjektu, ktorým sa rozumie subjekt so štátnym občianstvom a trvalým pobytom v cudzom štáte, či osoba založená a registrovaná podľa zahraničného práva, so sídlom mimo územia Českej republiky.
  2. Náležitosti výslovne neupravené týmito VOP sa riadia právnymi predpismi ČR, najmä ustanoveniami OZ.
  3. Interpretácia VOP podmienok aj všetkých dojednaní Zmlúv sa riadi Medzinárodnými pravidlami pre interpretáciu obchodných podmienok prijatých Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži v roku 2010 (INCOTERMS 2010).
  4. Ak nie je preukázaný opak, považujú sa všetky ustanovenia týchto VOP za platné a vynútiteľné. V prípade, že sa niektoré ustanovenie prejaví byť neplatným, nemá táto neplatnosť vplyv na platnosť VOP a Zmlúv uzavretých na ich základe ako celku.
  5. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých Zmlúv a sú ďalej prístupné, vrátane ich pôvodnej a aktualizovanej podoby, na internetových stránkach Predávajúceho na adrese www.smeraldino.sk alebo www.smeraldino.cz. Kupujúci berie na vedomie, že sa z tohto dôvodu nie je možné dovolať toho, že VOP neboli riadne uverejnené. Kupujúci má povinnosť sa s VOP riadne oboznámiť, čo sa deje vždy pred uzavretím Zmluvy, a Predávajúci ho na túto skutočnosť upozorňuje.
  6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmien VOP, tieto zmeny budú uvedené na internetových stránkach Predávajúceho. Stáli zákazníci budú o zmenách informovaní individuálne aspoň štrnásť (14) kalendárnych dní pred dátumom ich účinnosti.
  7. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1. apríla 2015 a nahradzujú VOP predchádzajúce.

Smeraldino s.r.o.